Regulamin Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

§ 1
1. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest corocznie autorowi najlepszego debiutu prozatorskiego, wydanego w formie książki papierowej pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.
2. Nagroda będzie przyznawana za tekst o wybitnych walorach literackich, napisany prozą artystyczną.
3. Jako debiut przyjmuje się pierwszą albo drugą książkę danego autora, napisaną prozą artystyczną.
4. Nagrodę można otrzymać jednokrotnie.
§ 2
1. Nagrodę w drodze konkursu przyznaje Prezydent Miasta Radomia autorowi (lub autorom) wybranym przez powołaną przez Prezydenta Kapitułę.
2. Nagroda wynosi 40 000 złotych. Kapituła może zadecydować o podziale Nagrody na dwóch autorów. Wyklucza się nieprzyznanie Nagrody.
3. Autorzy przyjmując nominację do nagrody zaświadczają, że jest to ich pierwsza lub druga książka napisana prozą artystyczną.
§ 3
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomia. Prezydent organizuje konkurs we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza (oddziałem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza), które jest współorganizatorem konkursu. Partnerem Prezydenta w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.
2. Prezydent powołuje Kapitułę Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza (zwaną dalej Kapitułą). Kapituła dokonuje oceny merytorycznej książek zgłoszonych do konkursu i wybiera nominowanych do Nagrody oraz jej laureata.
§ 4
1. Konkurs, o którym mowa w paragrafie 2, jest dwuetapowy:
– w pierwszym etapie Kapituła wybiera nie więcej niż pięć książek nominowanych do Nagrody i ogłasza nominacje w czerwcu każdego roku;
– w drugim etapie Kapituła wybiera laureata Nagrody, która wręczana jest we wrześniu każdego roku.
2. Termin zgłaszania książek do Nagrody, nominacje oraz rozstrzygnięcie konkursu ogłaszane są publicznie za pośrednictwem mediów i na stronach internetowych organizatora oraz współorganizatora konkursu.
3. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są:
a) autorzy;
b) wydawnictwa;
c) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim;
d) osoby prywatne;
e) członkowie Kapituły.
4. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są osoby będące przedstawicielami organizatora, współorganizatora oraz partnera konkursu, a także członkowie Kapituły.
5. Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.
§ 5
1. Termin zgłaszania książek upływa ostatniego dnia stycznia roku, w którym Nagroda będzie przyznana.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po tym terminie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły, z uwagi na walory literackie.
§ 6
1. Zgłoszenia do Nagrody należy przesyłać do Sekretarza Kapituły na adres:

Muzeum Witolda Gombrowicza, 26-660 Jedlińsk, Wsola, ul. W. Gombrowicza 1,
z dopiskiem „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza”.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko autora;
b) tytuł książki;
c) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
d) osiem egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody.
3. Książki nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
§ 7
1. Kapituła Nagrody liczy siedem osób. Przewodniczącego Kapituły wskazuje Prezydent.
2. Kapituła powoływana jest na trzyletnią kadencję. Członkowie kapituły mogą być powoływani bez ograniczeń na kolejne kadencje.
3. W przypadku rezygnacji osoby powołanej do Kapituły albo ustania członkostwa w Kapitule z powodu utraty zdolności do czynności prawnych lub z przyczyn losowych Prezydent powołuje nowego członka Kapituły na czas pozostający do końca danej kadencji.
4. Tryb i podział pracy między członków Kapituły określa Przewodniczący Kapituły.
5. Prezydent ustala odrębnym zarządzeniem wysokość wynagrodzenia członków Kapituły.
6. Prace Kapituły organizuje powołany przez Prezydenta Sekretarz Kapituły. Sekretarz bierze udział w posiedzeniach Kapituły, nie ma natomiast prawa głosu w podejmowanych przez Kapitułę decyzjach.
§ 8
1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.
3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kapituła zbiera się nie mniej niż trzy razy w każdej edycji Nagrody.
5. Członek Kapituły nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu przedstawia Przewodniczącemu na piśmie swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem posiedzenia.
§ 9
1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub niejednoznacznych Kapituła podejmuje decyzje kierując się własnym uznaniem, wiedzą i doświadczeniem, a także zasadami Nagrody.
2. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.
§ 10
1. Zmian w Regulaminie Nagrody dokonywać może organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania na wniosek Kapituły lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu akceptacji Kapituły.